Homepage FKB Textielgroothandel
Stel hier je vraag

image
Home > Voorwaarden scholingssubsidie

Voorwaarden scholingssubsidie

Voorwaarden voor een scholingssubsidie
(Vak)opleidingen en cursussen komen in aanmerking voor een subsidie als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Het doel van het subsidiebeleid is om vakopleidingen te subsidiëren die werknemers stimuleren in hun verdere professionele ontwikkeling. Daarnaast komen opleidingen en cursussen in aanmerking voor subsidie die niet direct gerelateerd zijn aan de functie van de werknemer, maar die wel ten goede komen aan de employability van de werknemer.
  • Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten voortvloeiend uit opleidingen en cursussen die van overheidswege verplicht zijn. Dit betreffen opleidingen en cursussen die gericht zijn op de verbetering van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) binnen organisaties. Voorbeelden hiervan zijn BHV-opleidingen, opleidingen tot Preventiemedewerker, het behalen van Veiligheidscertificaten en ARBO-gerelateerde opleidingen en cursussen.
  • De subsidieaanvraag dient schriftelijk en digitaal bij het bestuur te worden ingediend, uiterlijk binnen 6 maanden na afgifte van het diploma of certificaat van deelname.
  • De aanvraag dient vergezeld te gaan van een kopie van de factuur (op naam van de werkgever) en een kopie van het behaalde diploma of certificaat.
  • Het maximale bedrag aan subsidie is gesteld op € 1.750,- per werknemer per opleiding per jaar en op € 15.000,- per werkgever per jaar. Indien er sprake is van een groepsopleiding bedraagt de subsidie maximaal vijftig procent van de opleidingskosten met als maximum € 1.750,- per werknemer. Er is sprake van een groepsopleiding als 5 personen of meer dezelfde opleiding volgen waarbij de inrichting van de opleiding niet relevant is.
  • De subsidie wordt verstrekt aan de werkgever.
  • De werkgever is verplicht de bijdrage aan de stichting FKB Textielgroothandel af te dragen en de hoogte van de bijdrage is 0,2% van het heffingsloon van de werknemer. Indien de werkgever niet aan deze verplichting voldoet, dan zal toetsing van de subsidie aanvraag opgeschort worden tot het moment dat de betreffende werkgever wel aan deze verplichting heeft voldaan. *
  • Tegen beslissingen van het bestuur omtrent de subsidie aanvraag kan geen beroep worden ingesteld. Wel bestaat de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Aanvragen voor subsidie kunnen schriftelijk of digitaal worden ingediend, per adres
FKB Textielgroothandel
p/a Kastrop Fonds Beheer B.V.
De Bouwkamp 1 e
6576 JX Ooij (Nijmegen)
t.a.v. Angelo Kastrop

of via het formulier op deze site.

 

* De werkgever dient de juiste loonsomgegevens aan te leveren en de in rekening gebrachte premienota’s te hebben voldaan.

Ga naar www.textraining.nl voor het gehele opleidingsaanbod.